THOL Selectorized Chest Press

THOL Selectorized Chest Press – máy đẩy ngực cao cấp, khung khỏe, tạ nhiều, cable chắc, tập luyện hiệu quả, dễ dàng, phù hợp nam nữ, ngực to đều khít khao